Technical Sales Engineer
Zevenaar
Fulltime
26-02-23
MBO/HBO

Technical Sales Engineer

Als Technical Sales Engineer ondersteun je wereldwijd klanten bij het implementeren van cirkelzaagbladen en het oplossen van specifieke toepassingsuitdagingen.
 
Jouw missie
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheid is het ondersteunen van eindgebruikers bij het gebruik van Kinkelder cirkelzaagbladen op locatie, samen met het verkoopteam van Kinkelder of via onze distributeurs. In jouw rol neem je deel aan R&D-projecten door gebruik te maken van praktijkervaring en het testen van prototype zaagbladen, en draag je bij aan nieuwe ideeën en innovaties.
 
Aan de hand van de uitdagingen, ervaring en behoeften van eindgebruikers doe je suggesties voor nieuwe mogelijkheden en invalshoeken voor de ontwikkeling van zaagbladen bij Kinkelder. Je traint het Kinkelder verkoopteam en het verkoopteam van distributeurs in de eigenschappen, bijzonderheden en selectie van Kinkelder zaagbladen. Bovendien train je operators in het juiste gebruik van zaagbladen in zaagproductielijnen.
 
Na een uitgebreide training bij Kinkelder en het bezoeken van eindgebruikers met ervaren Field Service Engineers, vorm jij de schakel tussen de area sales managers, exportmanagers, business developers, verkoop binnendienst, distributeurs en fabrikanten van zaagmachines voor technische vraagstukken. Je beschikt over uitgebreide technologische kennis en oplossingsmogelijkheden. Je begrijpt de behoeften van je klanten en de markt en kunt effectief reageren met een plan om hieraan te voldoen.
 
Je leert de producten en diensten van ons bedrijf goed kennen en je kunt anderen hierover adviseren. Ook ben je goed in staat om de productkenmerken te bespreken en toe te lichten en de strategie te bespreken met productmanagers en marketing.
 
Wat je kan verwachten
Je gaat deels werken in een kantooromgeving, zaagwerkplaats en R&D. Daarnaast reis je regelmatig (ongeveer 40 tot 50% van de tijd) voor frequente persoonlijke ontmoetingen met onze klanten, distributeurs en andere zakelijke partners. Je gebruikt je empathie en assertiviteit om relaties op te bouwen en te ontwikkelen met operators, productieleiders en distributeurs. Als Technical Sales Engineer plan en voer je zaagtests uit en introduceer je nieuwe cirkelzaagbladen bij klanten. Het spreken van een vreemde taal naast het Engels is een pluspunt.
 
Je rapporteert rechtstreeks aan de Chief Commercial Officer van Kinkelder. Kinkelder kenmerkt zich door een open en informele cultuur, directe lijnen en een persoonlijke aanpak.
 
Functie-vereisten
 
Jouw houding

 • Je gelooft in de kracht van verantwoordelijkheid. Je wilt deel uitmaken van de oplossing.
 • Je bent flexibel in je aanpak en je bent in staat om je manier van werken te veranderen om je doel te bereiken. Je bent autonoom, maar ook in staat om samen te werken in een team. Je bent communicatief vaardig en vindt het leuk om je kennis en ervaring te delen.
 • Je houdt van de mondiale uitdaging van het beheren en sturen van multiculturele technische ondersteuning.
 • • Je wilt deel uitmaken van de verandering.

We willen dat je deel uitmaakt van onze reis.
 
Profiel

 • Technische opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een verkoop- en/of servicegerichte functie
 • Probleemoplossend vermogen, analytisch denken, goede communicatie en kalm blijven zijn belangrijke vaardigheden
 • Vloeiend in het Engels en bij voorkeur nog een extra taal
 • Bereid om wereldwijd tot 40-50% van het jaar te reizen

 
Wat wij je bieden

 • Als je gaat werken bij Kinkelder BV, ontvang je een zogenaamde startbonus van € 1.000: € 250 na je proefperiode en € 750 nadat je eerste contract is verlengd;
 • 25 Verlofdagen;
 • 13 ATV dagen
 • CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

 
Over Kinkelder BV
Kinkelder is een internationaal succesvolle en toonaangevende fabrikant van cirkelzagen voor de auto- en metaalindustrie. In Nederland is ze het enige bedrijf in haar branche en wereldwijd een van de marktleiders. Het bedrijf werd opgericht in 1945 en door de voortdurende internationalisering zijn er nu 16 dochterondernemingen in belangrijke exportlanden zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje, Turkije, de Verenigde Staten en Mexico. Ongeveer 90% van de productie is nu bestemd voor export naar bijna 90 landen. Wereldwijd werken meer dan 400 medewerkers bij Kinkelder, de experts op het gebied van zagen. Vanuit het hoofdkantoor in Zevenaar, Nederland, werken ongeveer 200 medewerkers aan de ontwikkeling, productie, verkoop en service van verschillende soorten cirkelzaagbladen. Het productassortiment bestaat uit standaard en klantspecifieke zaagbladen, onderverdeeld in TCT-, HSS- en segmentzaagbladen. Kinkelder blijft concurrerend door voortdurende verbetering van haar snijgereedschappen en door oplossingen te vinden voor uitdagende klanttoepassingen.
 

Solliciteren

Het wervings- en selectieproces voor deze functie is uitbesteed aan Gerben Eskes van Jobhunt (gerben@jobhunt.nl  of +31 6 206 250 48 ). Voor meer informatie over deze functie en om te solliciteren, ga naar www.jobhunt.nl/vacatures/technical-sales-engineer


As a Technical Sales Engineer, you will support customers worldwide at implementing saw blades and solving application specific challenges.
 
Your mission
Your main responsibilities will be support end-users at using Kinkelder’s circular saw blades on site with Kinkelder sales team or via our distributors. In your role you will participate in R&D projects by using field experience and testing prototype saw blades, and contribute to new ideas and innovations.
 
With the challenges, experience and needs at end-users your will propose new possibilities and directions for Kinkelder development of saws. You’ll be training our sales team, sales team of distributors on properties, particulars and selection of Kinkelder saw blades. Furthermore, you’ll train operators for proper use of saws blades in production lines.
 
After an extensive training at Kinkelder and visiting end-users with experienced Field Service Engineers, you will be the linking pin between the area sales managers, export managers, business developers, inside sales office, distributors and saw equipment manufactures for technical issues.You’ll own and exceed your technology knowledge and solution capability. You understand the needs of your customers and market and are able to respond effectively with a plan of how to meet these.
 
You develop into a good understanding of our businesses’ products or services and be able to advise others about them. You are able to discuss and explain the product features and discuss strategy with the product managers and marketing.
 
What to expect
You’ll work partly in an office environment, saw workshop and R&D but and will frequently travel up to 40-50% of your time, for frequent face-to-face meetings with our customers, distributors and other business partners. You utilize your interpersonal skills for building and developing relationships with operators, plant managers and distributors. As Technical Sales Engineer you plan and execute saw tests and introductions at customers.The ability to speak a foreign language beside English is an asset.
 
You’ll report directly to the Chief Commercial Officer of Kinkelder. Kinkelder is characterized by its open and informal culture, direct lines and personal approach.
 
Job requirements
 
Your attitude

 • You believe in the power of ownership. You want to be part of the solution.
 • You are agile in your approach and are capable of changing your method to get to your goal. You are autonomous but also capable of playing with the team. You are communicator and enjoy sharing your knowledge and experience.
 • You like the global challenge of managing and driving multicultural technical support.
 • You want to be part of the change.

We want you to be part of our journey.
 
Profile

 • Technical education
 • At least 3 years of experience in sales and/or service oriented job
 • Problem solving, analytics, good communication and staying calm are important skills
 • Fluent in English and preferable one additional language
 • Willing to travel up to 40-50% of the year world wide

 
About Kinkelder BV
Kinkelder, is an internationally successful and leading manufacturer of circular saws for the automotive and metal industries. In the Netherlands, she is the only company in her industry and worldwide one of the market leaders. The company was founded in 1945 and its ongoing internationalization has led to the establishment of 16 subsidiaries in key export countries such as Germany, France, Spain, Turkey, the United States and Mexico. Around 90% of the production is now destined for export to nearly 90 countries. Worldwide, more than 400 employees work at Kinkelder the cutting experts. From its headquarters in Zevenaar, the Netherlands, around 200 employees are working on the development, production, sales and service of various types of circular saw blades. The product range consists of standard and customer-specific saw blades, divided into; TCT-, HSS- and segmental saw blades. They stay competitive by continuous improvement of their cutting tools ad by finding solutions for challenging customer applications.
 

Starting bonus
If you start working at Kinkelder BV, you will receive a so called starting bonus of € 1,000: €250 after your trial period and €750 after your first contract is renewed.
 

Apply

The recruitment and selection process for this position has been outsourced to Gerben Eskes from Jobhunt (gerben@jobhunt.nl  of +31 6 206 250 48 ). For more information about this position and to apply, visit www.jobhunt.nl/vacatures/technical-sales-engineer

Volg ons op Social Media

Neem contact op met mij

Tessa Huiting
HR Adviseur

Leontien Hidding
HR Manager

Nijverheidsstraat 2
6905 DL Zevenaar
Nederland

Telefoon: +31 (0) 316 58 22 00
E-mail: recruitment@kinkelder.nl